โรงเรียนบ้านหนองปรือ

หมู่ 2 ต.เบิกไพร อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 228386

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองปรือ

ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1
อนุบาล 2 10 7 17 1
อนุบาล 3 9 10 19 1
รวมชั้นอนุบาล 19 17 36 2
ป.1 12 9 21 1
ป.2 3 4 7 1
ป.3 11 11 22 1
ป.4 9 5 14 1
ป.5 5 9 14 1
ป.6 7 6 13 1
รวมชั้นประถมศึกษา 47 44 91 6
รวมทั้งหมด 66 61 127 8